Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Top Tuin webshop gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel -

Alkmaar Holland – K.v.K.nr. 57351120

BTW nr. 133425320B02.

Top Tuin webshop is onderdeel van Top Tuinservice.

De voorwaarden afdrukken?  Klik hier voor een afdrukbaar PDF-document

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Verkoper: Top Tuin webshop gevestigd te (1701 CB) Heerhugowaard aan het adres van Duivenvoordestraat 45, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57351120. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: 072-2600110 of per e-mailadres: info@toptuinwebshop.nl. 

b. Koper: Iedere derde met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Verkoper een aanbieding doet. 

b1. Zakelijke Koper: de Koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b2: Consument: De Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

c. Overeenkomst: iedere verbintenis die tussen de Koper en de Verkoper tot stand komt;

d. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

e. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Koper en de Verkoper fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

f. Bedenktijd: de periode waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

g. Dag: kalenderdag;

h. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

i.  Vloerbedekkend materiaal: parket, vloerplanken van massief hout, kurk, laminaat en trapdelen.

j.  Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd.

k. Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.

l.  Aflevering: feitelijke aanbieding aan de Koper, al dan niet aan diens huis/bedrijf, van de overeengekomen zaken en/of half gerede producten.

m. Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van het aangebrachte Zvloerbedekkend materiaal.

 

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verkoper en Koper. Elk aanbod of offerte vindt plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, stelt de Verkoper de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de Algemene Voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de Verkoper voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven dat de Koper de Algemene Voorwaarden kan inzien, al dan niet elektronisch, en dat deze op eerste verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. In geval er sprake is dat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden ook langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3. De algemene (inkoop)voorwaarden van de Koper worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk is overeengekomen voor de desbetreffende transactie

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Verkoper. Verkoper kan vrijblijvende offertes herroepen binnen 2 (twee) werkdagen nadat de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt.

2. De Overeenkomst komt slechts tot stand, indien de acceptatie van het aanbod Verkoper heeft bereikt en Koper heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Feitelijke uitvoering door de Verkoper of een door de Verkoper verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn de Verkoper en de Koper hieraan gebonden.

4. De Verkoper kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

6. De Verkoper kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Verkoper aan Koper bericht heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

8. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.

9. Indien Verkoper ondanks het ontbreken van een geaccepteerde offerte een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden, dan worden die werkzaamheden geacht plaats te vinden op grond van de verzonden maar niet ondertekende offerte met toepassing van deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.

10. In offertes van de Verkoper genoemde levertijden en andere voor door de Verkoper te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn indicatief; overschrijding ervan geeft de Koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

 

4. De Overeenkomst op afstand

1. Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of in aanvulling op artikel 3. Bij tegenstrijdigheid prevaleert de tekst van artikel 4.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van het vorige artikel.

3. De Verkoper bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de Verkoper niet is bevestigd, kan de Koper de Overeenkomst ontbinden.

4. De Verkoper zal ten aanzien van de Consument nimmer afbreuk doen aan de bepalingen zoals zijn opgenomen in afdeling 7.1.9A van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:46a BW e.v.), mits de bezoeker van de website voor het plaatsen van een bestelling onverwijld heeft gemeld dat hij consument is, althans dat de bestelling voor privé (eigen) gebruik is, krachtens de gebruiksvoorwaarden van de website (Disclaimer).

 

5. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van Verkoper: 

- vermeld in Euro’s;

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen,  loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; 

- gebaseerd op levering “franco huis/bedrijf”;

- inclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- inclusief eventuele kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

2. Indien binnen drie maanden na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de Koper en mogen door Verkoper aan Koper worden doorberekend. In dat geval heeft de Koper de mogelijkheid om hetzij de overeenkomst te annuleren onder de in artikel 13 genoemde voorwaarden, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

 

6. (Af)levering, leveringstijden, risico en oplevering

 

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de aflevering moet zijn verricht. De levertijd is een indicatie tenzij een vaste levertijd is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige levering van de vermoedelijke levertijd dient de Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een nadere termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van twee maanden. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een Koper het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

3. De door Verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.

4. In geval van ontbinding op grond van het tweede lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen of vermoedelijke levertijd is de Verkoper niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering franco huis/bedrijf. Verkoper wijst Koper er tijdig voor de (af)levering op, dat Koper gehouden is om ervoor te zorgen dat er bij (af)levering iemand aanwezig is om de chauffeur te assisteren. Indien (af)levering op de afgesproken dag door of vanwege Koper niet mogelijk is, is Koper op eerste verzoek van Verkoper verplicht bij de nieuwe (af)levering additionele transportkosten te voldoen met een minimum van € 50,00.

7. Koper is aansprakelijk voor afwijkingen in het aantal eenheden in de offerte/order, al dan niet door Verkoper opgemeten of geadviseerd.

8. Het risico voor zaken gaat over op het moment van aflevering, óók indien de eigendom op een ander tijdstip overgaat.

9. Verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de Koper te vorderen. Totdat Koper voldoende zekerheid voor betaling heeft verschaft, is Verkoper gerechtigd de af- of oplevering op te schorten. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde af- of oplevering te lijden schade.

10. Indien Verkoper de geleverde materialen tevens bij of ten behoeve van Koper zal installeren, is Koper gehouden tot vergoeding van meerwerk of wachttijd indien de uitvoering van de werkzaamheden niet kan aanvangen op het afgesproken tijdstip of niet in een ononderbroken periode kunnen worden uitgevoerd door omstandigheden die niet aan Verkoper kunnen worden toegerekend.

11. Koper is verplicht op eerste verzoek van Verkoper medewerking te verlenen aan oplevering van de door Verkoper uitgevoerde werkzaamheden. Indien Koper niet bij de oplevering aanwezig is, dan is hij gehouden de werkzaamheden binnen bekwame tijd te keuren. Laat Koper na de werkzaamheden tijdig te keuren, dan gelden de werkzaamheden als opgeleverd en aanvaard.

12. Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

13. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de Koper vrij de Overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de Verkoper komen.

 

7. Inspectie en reclame

 

1. Koper is verplicht de afgeleverde/opgeleverde zaken onmiddellijk en nauwkeurig te (doen) inspecteren.

2. Koper dient bij aflevering/oplevering terstond een afleveringsbewijs/opleveringsbewijs te ondertekenen.

3. Als bij aflevering/oplevering van zaken gebreken (in de zin van kwaliteit, hoeveelheden, maatverschillen) worden geconstateerd, dient door Koper op het ontvangstbewijs/opleverbewijs aantekening daarvan te worden gesteld. Bovendien dient door Koper binnen 5 (vijf) werkdagen na aflevering/oplevering de Verkoper hiervan schriftelijk, met ontvangstbevestiging, melding te worden gedaan, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt de gekochte zaken zonder gebreken te hebben ontvangen en/of opgeleverd gekregen. Een afwijking in de geleverde zaken, betreffende de maatvoering, is toegestaan met 10% over- of ondermaat.

4. Niet-zichtbare gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in lid 3 gestelde termijn geconstateerd konden worden, dienen binnen 14 (veertien) dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na aflevering/oplevering van de zaken, schriftelijk aan Verkoper te zijn gemeld.

5. Indien geen reclame heeft plaatsgevonden binnen de in de artikelen 7.3 en 7.4 vermelde termijnen wordt de klacht niet meer in behandeling genomen en heeft Koper ter zake geen aanspraak meer jegens Verkoper.

6. Reclames geven aan Koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7. Koper moet Verkoper – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet later dan 20 (twintig) werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen gebreken aan de hand van geleverde zaken in originele staat en originele verpakking vast te (laten) stellen. Indien de geleverde zaken inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding, tenzij de bewerking of verwerking door Verkoper heeft plaatsgevonden.

8. Indien Verkoper een reclame gegrond bevindt, zal Verkoper te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken zaken betalen, hetzij de betrokken zaken gratis vervangen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Verkoper niet verplicht.

 

8. Garantie

 

1. Verkoper verbindt zich jegens Koper hem de zaken te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte is omschreven. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de zaken bij af- of oplevering die eigenschappen bezitten die de Koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

2. Hout, laminaat, kunststof en composieten zijn hygroscopische materialen en kunnen daardoor ‘werken’. Schotelen van de materialen van maximaal 4% ten opzichte van de breedte van het onderdeel is acceptabel.

3. Deze garantie geldt niet voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of onoordeelkundige behandeling daarvan of onvoldoende zorg daarvoor.

4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening - ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de afwerklaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/ of schadevergoeding uit.

5. Indien genoegzaam is aangetoond dat de zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, en onverminderd het elders in deze voorwaarden of offerte bepaalde, heeft Verkoper de keuze tussen hetzij reparatie, hetzij vervanging van de ondeugdelijke zaken, waarbij Verkoper voldoende in de gelegenheid wordt gesteld de reparatie of vervanging uit te kunnen voeren. Kosten die ten deze door Verkoper worden gemaakt komen voor zijn rekening.

6. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven tot 1 (één) jaar na datum (af- of op)levering. 

7. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling zal in elk geval geen afbreuk doen aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde materialen ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan, dan wel, indien en voor zover Verkoper verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schadeveroorzakende gebeurtenis, tot maximaal het bedrag dat Verkoper van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt.

2. Verkoper is jegens Koper niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook:

- voor schade die het gevolg is van werkzaamheden die Koper tegen het advies van Verkoper in wil (doen) verrichten of beletten;

- voor schade die te wijten is aan ongeschiktheid van het geleverde materiaal voor bijzonder gebruik daarvan of gebruik op een bijzondere plaats, tenzij Koper voor het sluiten van de koopovereenkomst Verkoper over deze bijzonderheid heeft geïnformeerd en Verkoper heeft nagelaten Koper te waarschuwen voor de ongeschiktheid van het materiaal; - voor schade die het gevolg is van het onbewerkt/onbehandeld laten of onjuiste bewerking/- behandeling (waaronder begrepen onvoldoende/onjuist onderhoud) door Koper van geleverde en/of geplaatste materialen die voor het behoud daarvan verdere bewerking/behandeling nodig hebben; 

- voor schade die te wijten is aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en Verkoper deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen, waarbij overigens voor verlijmde vloeren en trapdelen geldt dat ook bij het voldoende vlak zijn van de ondervloer geen 100% verlijming met de ondervloer mogelijk is; 

- voor schade die ontstaan is uit hoofde van het niet blijvend droog zijn van de ondervloer, mits Verkoper vooraf de vochtigheidsgraad van de vloer heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren; 

- voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die Verkoper niet kende noch behoorde te kennen ten tijde van het leggen van de vloer of het plaatsen van de trapdelen zoals, doch niet uitsluitend: 

a. een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door Verkoper is aangebracht; 

b. extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage c.q. van de temperatuur, dan wel een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten; 

c. constructiefouten in het perceel;

d. verkleuringen, krimpnaden en/of scheurtjes ontstaan door directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv. -leidingen en haarden dan wel als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw. 

e. gewijzigde overheidsregels of gewijzigde interpretatie van overheidsregels.

3. Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper aan Koper geleverde zaken,waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

 

10. Betaling

 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen contant of per pinbetaling te geschieden bij af- of oplevering van de zaken. Bij bestellingen in de webshop kunnen (indien aangegeven) vooruit betalingen van 100% overeengekomen worden. 

2. Bij gebreke van tijdige betaling is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim.

3. Verkoper zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de Koper de gelegenheid binnen 7 (zeven) dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen. Indien na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet is betaald, is Verkoper gerechtigd a. rente en b. redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij Koper. 

a. Verkoper berekent tot de dag der algehele voldoening 1% (één procent) rente per maand of zoveel meer als de wettelijke (handels)rente bedraagt over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Een gedeelte van een maand geldt hierbij als een volle maand.

b. De hoogte van de incassokosten is gelijk aan de maximale vergoeding overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, met een minimum van € 160,00 excl. btw per factuur voor de zakelijke koper in de zin van artikel 1 sub b van deze voorwaarden. Indien Koper consument is in de zin van artikel 1 sub b2, geldt echter een minimum van € 40,00 excl. btw.

4. Bij gebreke van tijdige betaling is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van alle met Koper lopende overeenkomsten te ontbinden of desgewenst de uitvoering op te schorten tot die betaling is geschied en zal Verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.

5. In geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper onmiddellijk opeisbaar. In geval Koper wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper of dood van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper eveneens onmiddellijk opeisbaar.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 

1. De eigendom van de door Verkoper geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de Koper, nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de vorenbedoelde feitelijke aflevering voor risico van Koper.

2. Zonder toestemming van Verkoper is Koper, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden te verhuren of de eigendom daarvan over te dragen anders dan:

- in de normale bedrijfsuitoefening van Koper tot aan de datum van zijn faillissement, of

- overeenkomstig de normale bestemming van de zaken.

3. Indien Koper niet of niet tijdig aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken als eigenaar, naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt Verkoper hierbij om het terrein en/of het perceel waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde deze zaken te kunnen terugnemen. Koper dient daartoe Verkoper per omgaande telefonisch mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax of e-mail aan Verkoper te bevestigen.

 

12. Overmacht

 

1. Indien Verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan (af- of op)leveren, heeft hij het recht de levering op te schorten, zolang de overmachttoestand voortduurt. In dat geval is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

2. Indien door overmacht van Verkoper de levering meer dan 2 (twee) maanden vertraagd wordt, zijn zowel Verkoper als Koper bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft Verkoper slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Koper heeft in dat geval generlei aanspraak op schadevergoeding.

3. Indien de overmacht van Verkoper intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Koper, indien de resterende levering met meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Verkoper terug te zenden voor rekening en risico van Koper, indien Koper kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van zaken door Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

4. Van overmacht aan de zijde van Verkoper is in ieder geval sprake, indien Verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, onverwachte of langdurige ziekte van het ingeroosterde personeel, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij derden, van wie Verkoper de benodigde materialen dan wel grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Verkoper ontstaan.

 

13. Annulering en retourneming

 

1. Bij annulering van de overeenkomst door de Koper is hij aan Verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 25%, indien de annulering van een overeenkomst door de Koper geschiedt, terwijl de Koper er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering - of een deel ervan indien het een deelleverin betreft - kan plaatsvinden.

2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de Verkoper aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is, in welk geval zij tevens aanspraak kan maken op betaling van het meerdere.

3. Niet tegenstaande het bepaalde in artikel 6.7 kunnen af- of opgeleverde materialen door Verkoper uitsluitend retour worden genomen indien deze onbeschadigd, onbewerkt en op het juiste vochtigheidspeil zijn in de originele en ongeopende verpakking. De waarde van de retour gebrachte materialen zal aan Koper worden vergoed, onder aftrek en inhouding van 25% retourkosten.

4. Niet standaard bij Verkoper op voorraad liggende materialen kunnen uitsluitend retour worden genomen indien deze materialen door de leverancier van Verkoper retour worden genomen. In dat geval is Verkoper gerechtigd aan Koper de retourkosten in rekening te brengen die door de leverancier aan Verkoper worden berekend, welke kosten worden vastgesteld op ten minste 25% van de waarde van de materialen met een minimum van € 50,00.

5. Indien Koper van de mogelijkheid tot retourneming gebruik wenst te maken, dient hij de retour te nemen materialen bij Verkoper af te leveren.

6. Maatwerk en materialen die uit één partij zijn geproduceerd of uit één partij afkomstig zijn, worden niet retour genomen door Verkoper.

7. herroepen of annuleren is evenwel uitgesloten voor de volgende producten:

a. die snel kunnen bederven of verouderen;

b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

c. die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

e. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 

14. Annulering Consument bij Overeenkomst op afstand

 

1. Indien de Overeenkomst op afstand wordt gesloten geldt dit artikel in afwijking en/of in aanvulling op artikel 13.

2. Indien is voldaan aan artikel 4.4 heeft de Consument bij de aankoop van producten of bij de levering van diensten gedurende 7 werkdagen gerekend vanaf de dag van levering respectievelijk vanaf het aangaan der Overeenkomst, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 

3. Indien de Consument van het Bedenktijd gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de Verkoper retourneren, volgens de door de Verkoper aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

4. De Consument zal de door de Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van producten verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn Bedenktijd opvolgen.

5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de kosten voor herroeping almede de gederfde winst op de Consument te verhalen, dan wel te verrekenen met de reeds vooruitbetaalde betaling, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

15. Verzuim en ontbinding

 

1. De overeenkomst kan door Verkoper in ieder geval worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2. Door ontbinding worden de vordering van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de uit dien hoofde door Verkoper geleden schade.

 

16. Communicatie

 

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Techniek voor communicatie op afstand in het verkeer tussen de Verkoper en de Koper, is de Verkoper niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Evenmin is de Verkoper aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

 

17. Persoonsgegevens/Privacy Policy

 

1. Verkoper zal de door de Koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens van de Koper kunnen op verzoek van de Koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper schriftelijk of via http://www.toptuinservice.nl/webshop/klantenservice indienen.

 

18. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze bekend zijn gemaakt. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de Koper meest gunstige bepaling(en) voorrang.

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. Op Overeenkomsten tussen de Verkoper en Koper waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.

Top Tuin Webshop is onderdeel van Top Tuinservice te Heerhugowaard

www.toptuinservice.nl

www.toptuinwebshop.nl

info@toptuinwebshop.nl

Tel: 072-2600110